Iedere mediation is anders, dat blijkt elke keer opnieuw. Soms is één gesprek voldoende om het probleem de wereld uit te helpen of om betrokkenen de handvatten te geven om zelf verder te kunnen gaan.

De ervaring leert dat een mediation gemiddeld drie tot vijf gesprekken beslaat van in totaal acht tot twaalf uur, inclusief de tijd die nodig is om een gevonden oplossing vast te leggen.

De periode die met een mediation gemoeid is hangt af van het tempo dat de deelnemers willen en kunnen hanteren.

Driekwart van de mediations van Graafland Mediation wordt binnen zes weken afgerond.

De mediationgesprekken vinden in beginsel plaats op het kantoor van de mediator.

In onderling overleg kan ook gekozen worden voor een andere locatie. Het heeft mijn voorkeur de gesprekken te voeren op neutraal terrein, maar soms vinden betrokkenen het prettig om juist op de plek waar het probleem zich afspeelt bij elkaar te komen.

Alle eventuele kosten worden vooraf besproken en vastgelegd in de mediation overeenkomst.Het uurtarief bedraagt €185,- exclusief 21 % BTW, ongeacht het aantal mensen dat aan tafel zit. De deelnemers bepalen de verdeling van de kosten. Kortdurende contacten via telefoon of mail en de administratieve kosten worden niet in rekening gebracht.

Mochten de deelnemers derden willen inschakelen, zoals een notaris of taxateur, dan worden de kosten ervan apart berekend.

Wanneer naar een door de deelnemers gewenste locatie moet worden gereisd, dan bedragen de totale kosten aan tijdsbeslag en vervoer € 65,00 p.u. 

De betrokkenen schakelen gezamenlijk één persoon, de mediator, in. Dat is anders dan in een juridische procedure, waarbij ieder een advocaat in de hand neemt. 

Graafland Mediation gaat uit van het beginsel dat mediation voor iedereen toegankelijk moet zijn. De bereidheid is er dan ook om te kijken naar een passend tarief ingeval uw financiële situatie daartoe aanleiding geeft.

De deelnemers bepalen hoe vorm wordt gegeven aan de uitkomst van de mediation.In sommige gevallen vinden deelnemers het voldoende dat mondeling gemaakte afspraken in een kort verslag worden vastgelegd. Het verslag wordt ter goedkeuring aan de deelnemers voorgelegd.

Anderen geven de voorkeur aan het vastleggen van afspraken in een beknopte overeenkomst.

In weer andere gevallen zorgt de mediator voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming en de concreet gemaakt afspraken worden vastgelegd conform de richtlijnen van de MfN (Mediation federatie Nederland). Ondertekening vindt door deelnemers plaats.

De uitkomst van een mediation kan ook zijn dat deelnemers besluiten niet met elkaar verder te gaan. In zo’n geval kunnen deelnemers mediation inzetten om het beëindigen van een samenwerkingsrelatie te begeleiden. Men spreekt dan van exit-mediation. Het doel ervan is verdere juridisering te voorkomen en de persoonlijke en emotionele schade voor de betrokkenen zo gering mogelijk te houden.

Ruim twee derde van de mediations eindigt met een vrijwillig bereikte, gezamenlijke oplossing.

 

Mediation kan worden toegepast bij allerlei soorten conflicten: arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, woongerelateerde conflicten, conflicten tussen overheid en burgers enzovoorts.

Het belangrijkste is dat de deelnemers bereid zijn naar elkaar te luisteren en zich willen inspannen om tot een oplossing van het conflict te komen. Wanneer dit het geval is komen de meeste conflicten geschillen voor mediation in aanmerking. Bij het eerste contact besteedt de mediator aparte aandacht aan de vraag of mediation in uw geval de goede optie is en of betrokkenen aan de randvoorwaarden willen voldoen.

Graafland Mediation geeft kosteloos en vrijblijvend advies in uw specifieke geval. Neem contact op via email of telefoon.

Het misverstand kan bestaan dat conflicten die (flink) geëscaleerd zijn niet meer in aanmerking zouden komen voor mediation. Dat het station als het ware gepasseerd is.

Dat is niet het geval.

Ook conflicten die al jaren aan de gang zijn en waarbij advocaten zijn ingeschakeld kunnen door mediation worden opgelost, evenals conflicten waarover is geprocedeerd of nog wordt geprocedeerd bij een rechtbank.

Conflicten, waarbij meerdere explosies hebben plaatsgevonden kunnen eveneens voor mediation in aanmerking komen. Graafland Mediation heeft ruime ervaring met complexe conflicten.

Mediation kan ook gebruikt worden met als doelstelling uit elkaar te gaan. Dan is sprake van exit-mediation.

Mediation is niet altijd het beste middel om een conflict op te lossen. In sommige zaken is een rechterlijke uitspraak juist gewenst. Bijvoorbeeld een ondernemingsraad die in een organisatie een uitspraak wil over uitvoering van de cao.

Ook is mediation niet de geschikte oplossing wanneer:

  • betrokken ontkennen dat van een conflict sprake is
  • betrokkenen eigenlijk helemaal geen oplossing willen
  • betrokkenen er belang bij hebben om het conflict in leven te houden
  • bij een van de betrokkenen niet de bereidheid is met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren
  • er sprake is van geweld, ernstige mate van drugsgebruik of van psychiatrische stoornissen

Bij het eerste contact toetst de mediator of in uw geval mediation het geschikte middel is voor oplossing van uw conflict. Hij toetst tevens de bereidheid tot mediation bij de andere betrokkene(n).

Mediators zijn gekwalificeerd wanneer zij in het register van de MfN (Mediators Federatie Nederland) zijn opgenomen. Zij voldoen  aan de eisen van de SKM (Stichting Kwaliteit Mediators). De MfN - registermediator heeft een erkende mediators opleiding gevolgd, houdt zijn kennis en vaardigheden onafgebroken op peil en werkt conform de gedragsregels van de MfN. Om in het register ingeschreven te blijven dient de mediator jaarlijks aan een aantal eisen van de MfN te voldoen.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Graafland Mediation werd in 2003 gecertificeerd conform de eisen van het toenmalige NMI (Nederlands Mediation Instituut) en is nu als MfN-registermediator opgenomen overeenkomstig de voorwaarden van de SKM.