De deelnemers bepalen hoe vorm wordt gegeven aan de uitkomst van de mediation.In sommige gevallen vinden deelnemers het voldoende dat mondeling gemaakte afspraken in een kort verslag worden vastgelegd. Het verslag wordt ter goedkeuring aan de deelnemers voorgelegd.

Anderen geven de voorkeur aan het vastleggen van afspraken in een beknopte overeenkomst.

In weer andere gevallen zorgt de mediator voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming en de concreet gemaakt afspraken worden vastgelegd conform de richtlijnen van de MfN (Mediation federatie Nederland). Ondertekening vindt door deelnemers plaats.

De uitkomst van een mediation kan ook zijn dat deelnemers besluiten niet met elkaar verder te gaan. In zo’n geval kunnen deelnemers mediation inzetten om het beëindigen van een samenwerkingsrelatie te begeleiden. Men spreekt dan van exit-mediation. Het doel ervan is verdere juridisering te voorkomen en de persoonlijke en emotionele schade voor de betrokkenen zo gering mogelijk te houden.

Ruim twee derde van de mediations eindigt met een vrijwillig bereikte, gezamenlijke oplossing.